Yemekhane


15 PAZARTESİ

 1. SALATA BAR

 2. KAHVALTI

 3. ANA ÖĞÜN

  ARA TATİL

 4. ARA ÖĞÜN

16 SALI

 1. SALATA BAR

 2. KAHVALTI

 3. ANA ÖĞÜN

  ARA TATİL

 4. ARA ÖĞÜN

17 ÇARŞAMBA

 1. SALATA BAR

 2. KAHVALTI

 3. ANA ÖĞÜN

  ARA TATİL

 4. ARA ÖĞÜN

18 PERŞEMBE

 1. SALATA BAR

 2. KAHVALTI

 3. ANA ÖĞÜN

  ARA TATİL

 4. ARA ÖĞÜN

19 CUMA

 1. SALATA BAR

 2. KAHVALTI

 3. ANA ÖĞÜN

  ARA TATİL

 4. ARA ÖĞÜN